Globaal lesoverzicht

Incident Management is het geheel aan maatregelen die beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. Daarbij  rekening houdend met de verkeersveiligheid, de behartiging van belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane schade.’

Onder incidenten vallen naast ongevallen, ook pechgevallen, achtergelaten voertuigen, ‘kijkersfiles’, afgevallen lading en andere onvoorziene situaties zoals loslopende koeien, die de doorstroming van het verkeer verstoren.

IM vormt een van de pijlers van het verkeersmanagement die toegepast wordt op het Nederlandse wegennet. Incident management is te zien als een onderdeel van een groter geheel van aanleg, gebruik, beheer & onderhoud en weg- of netwerkaanpassing. Wat is Incident Management ?

Deze gehele training is conform  Arbo besluit artikel 8

De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Bergers , kraanmachinisten, rijstrook beveiliging chauffeurs (bots absorber ), pechhulpdiensten , en alle overige diensten die te maken krijgen met het werken op de weg ,dit is samengevat in :

De beleidsregels Incident Management en gepubliceerd in de Staatscourant (27 april 1999/nr. HKWIUB99/3289

De personen welke aan de training wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn en medisch de nodige geschiktheid te bezitten.

Doelstelling

De cursist krijgt inzicht in de aansprakelijkheid, gevaren, wet en regelgeving en problematiek bij werkzaamheden op of langs de weg en wordt getraind in het plaatsen van wegafzettingen.

Hij voldoet hiermee aan de eisen van de Arbowet en leert over de praktijkrichtlijn CRO

W 96B en kan na afloop het IBKI examen Allround IM hulpverlener afleggen

De opleiding omvat een theoriegedeelte waarin de volgende aspecten uitvoerig worden behandeld:

 • Veilig werken langs de weg volgens IM maatregel
 • Wet en regelgeving volgens IM maatregel
 • Veiligheidsvoorschriften volgens IM maatregel
 • Afzettingen en bebording volgens IM maatregel

Daarnaast komen er o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Veiligheid inzake werken aan/langs de weg
 • Verplichte Veiligheidskleding
 • Het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
 • Materialen
 • Wegbeheerders en wegtypen
 • Omgaan met weggebruikers
 • Afzettingen plaatsen en verwijderen
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Locatie

Nijverheidsstraat 2
5531 AA Bladel

Aantal deelnemers

Voor deze opleiding is mogelijk met maximaal 16 deelnemers.

Tijdsduur

1 dag, inclusief het examen.

Code 95 nascholingsuren 7 uur

Beschikbare talen

 

Middelen

[ Middelen ]

© Copyright 2020 - V-TAS